subota, 18. novembar 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje transfer stanice u Obrenovcu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta JKP „Obrenovac”, Cara Lazara 3/1, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za reciklažu komunalnog otpada i transfer stanice, na katastarskim parcelama br. 170, 172 i 501 KO Veliko Polje, Obrenovac.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na zvaničnom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi). 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 4. decembar 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).