četvrtak, 30. novembar 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za preradu soje Bankom Obrenovac

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta, preduzeće „BANKOM” d.o.o. Beograd, Bulevar Nikole Tesle 30A, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za preradu soje na katastarskim parcelama br. 1/5 i 9/2 KO Rvati, na području gradske opštine Obrenovac u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na zvaničnom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi). 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 15. decembar 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 28. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).