četvrtak, 14. decembar 2023.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Javni poziv predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora sa Gradom radi učešća Grada iznosom od 100 odsto ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama

Na osnovu člana 5. Odluke o naknadi  troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (''Službeni list grada Beograda'' broj 90/23), dana 14. decembra 2023. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

JAVNI  POZIV
predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora sa Gradom radi učešća Grada iznosom od 100% ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama u naknadi troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanova počev od prvog dana narednog meseca od dana potpisivanja ugovora

Objavljuje se Javni poziv za podnošenje prijava za zaključivanje ugovora sa Gradom, radi učešća Grada iznosom od 100% ekonomske cene  programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama  u naknadi troškova boravka dece u  privatnim predškolskim ustanova počev od prvog dana narednog meseca od dana potpisivanja ugovora 
Izveštaj o prisutnosti deteta privatna predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite od 25. u tekućem mesecu do 1. u narednom mesecu za prethodni mesec. 
Uplata sredstava ustanovi  vršiće se do 5. u  mesecu za prethodni mesec.

II Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sve predškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice,(u daljem tekstu: privatne predškolske ustanove) sa teritorije grada Beograda, koje poseduju akt o verifikaciji, izdat od strane nadležnog Ministarstva. 

III Prijave na Javni poziv podnose se počev od dana 15.12.2023. godine i mogu se podnositi tokom čitave kalendarske 2024. godine. Sekretarijat će  blagovremeno na internet stranici grada Beograda www.beograd.rs.   ažurirati Spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda, u koje se  mogu upisati deca koja ostvare ili nastave sa korišćenjem prava na naknadu  troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi i sa kojima će Grad zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama. 

IV Dokumentacija za prijavljivanje:
- popunjen prijavni formular (Obrazac-P)
- rešenje nadležnog ministarstva o verfikaciji,
- rešenje o upisu u sudski registar ,
- Matični broj ustanove izdat od Republičkog zavoda za statistiku
- Potvrda banke o otvorenom poslovnom računu ustanove.

V Način prijavljivanja:
Sekretarijat će Javni poziv objaviti na internet stranici grada Beograda www.beograd.rs.
Tačno i čitko popunjen prijavni formular (Obrazac 1-P), koji se preuzima na internet strani grada Beograda www.beograd.rs i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom, predaje se u zatvorenoj koverti, pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije br.1,  3. sprat, šalter 7 i 8 sa naznakom „Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama” ili se šalje poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Beograd, Kraljice Marije 1 sa naznakom „Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama”.
Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 011/715-7019 i 011/715-7450.