petak, 29. decembar 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na K.P, 2114/1 KO Vračar, na uglu ulica Černiševskog, Maksima Gorkog i Orlovića Pavla

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, NA K.P. 2114/1 KO VRAČAR, NA UGLU ULICA ČERNIŠEVSKOG, MAKSIMA GORKOG I ORLOVIĆA PAVLA U BEOGRADU

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. do 12. januara 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.  
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „studio TEKTO” iz Stare Pazove, Braće Ninković br.13. 
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće „studio TEKTO” iz Stare Pazove, Braće Ninković br.13.a u ime investitora „BRIXWELL INVESTMENT” d.o.o. Internacionalnih brigada br.48, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 12. januara 2024. godine.