ponedeljak, 25. mart 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid za potrebe izrade PDR za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd-Niš, opštine Voždovac i Grocka


Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 7.3.2024. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd–Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, za deo celine 2 – ceo Blok 2 i delove blokova 1 i 3, gradske opštine Voždovac i Grocka na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) 

OGLAŠAVA
RANI JAVNI UVID 
za potrebe izrade

Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja
duž auto-puta Beograd–Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, za deo celine 2 – ceo Blok 2 i delove blokova 1 i 3, gradske opštine Voždovac i Grocka

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39, od 25. marta do 8. aprila 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39.
4. Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 8. aprilom 2024. godine.