JKP "Beograd put"


Dragoslava Srejovića 8a
Centrala 2763-966, 3302-800
www.beogradput.com
e-mail: info@beogradput.com
v.d. direktora Vuk Janković, tel. 3223-501, 3302-801

Zamenik direktora, tel. 3302-806
Direktor sektora za tehničke poslove, tel. 3302-805
Direktor sektora za ekonomske, pravne, komercijalne i zajedničke poslove, tel. 3302-806

Odeljenje za planove, nabavke, analizu i marketing: 3348-787

Baza
Dragoslava Srejovića 8a, centrala tel: 2763-966, 2763-943
Služba za građevinsku operativu: 2071-640, faks 2763-277
Služba za tehničku pripremu: 3302-846
Služba za saobraćajnu signalizaciju: 2071-700, faks 2762-439
Služba za transport, građevinsku mehanizaciju i remont: tel/faks 2761-757
Služba za projektovanje: 2071-741, faks 2762-848

Pogon za proizvodnju asfalta i betona, Viline Vode bb: tel. 2762-431

"Beograd put" je javno komunalno preduzeće za projektovanje, izgradnju i održavanje ulica i puteva.
JKP "Beograd put" je osnovala Skupština grada Beograda 1953. godine kao direkciju za puteve grada Beograda. Od 1975. godine Direkcija za puteve je prerasla u RO "Beograd put", a od 1990. godine dobija status Javnog komunalnog preduzeća. Osnovna delatnost kroz proteklih šest decenija, a i danas je izgradnja saobraćajnica i  održavanje ulica i puteva Beograda u letnjim i zimskim uslovima.

JKP „Beograd put” u okviru svoje delatnosti vrši redovno i periodično održavanje oko 2.500 km gradskih ulica, oko 550 km opštinskih puteva, oko 200km puteva drugog reda sa sobraćajnom opremom, oko 400km puteva u nadležnosti lokalne samouprave i oko 400 putnih objekata  - mostova, podzemnih pešačkih prolaza, pasarela i drugih putnih objekata.

Od 1. juna 2014. godine, u nadležnosti preduzeća je održavanje i državnog puta IA reda Obilaznica oko Beograda, deonica Novi Banovci - petlja Ostružnica, uključujući petlje Dobanovci i Stari Banovci. 

U segmentu signalizacije, redovnim i periodičnim održavanjem je obuhvaćeno 590 semaforizovanih raskrsnica, 3 sistema za alternativno vođenje saobraćaja, više od 100.000 saobraćajnih znakova, oko 300.000 m2 horizontalnih oznaka na ulicama i putevima, 3.500 parking mesta, kao i druga saobraćajna oprema i signalizacija na području grada Beograda.

Osim navedenih, preduzeće obavlja i poslove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije, izrade geodetskih podloga i geodetska merenja, vođenje katastra saobraćajne signalizacije i izdavanje potrebnih izvoda i izdavanja saglasnosti za vangabaritni prevoz.

DELATNOST

Komunalna delatnost održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Beograda obuhvata:
- redovno održavanje ulica i opštinskih puteva i saniranje oštećenja nastalih intervencijama drugih komunalnih preduzeća.
- održavanje putnog pojasa
- održavanje ulica i opštinsikih puteva  u zimskim uslovima - čišćenje od snega i leda
- redovno održavanje putnih objekata - mostova, nadzemnih pešačkih pasarela, podzemnih pešačkih prolaza i dr.
- redovno održavanje saobraćajne opreme i signalizacije na ulicama i opštinskim putevima
- periodično održavanje ulica i opštinskih puteva - ojačanje kolovozne konstrukcije, rehabilitacije i pojačano održavanje
- izrada tehničke dokumentacije i geodetskih podloga vezanih za redovno i periodično održavanje ulica i opštinskih puteva, režim i bezbednost saobraćaja
- označavanje opštinskih puteva i ulica vertikalnom signalizacijom i obeležavanje horizontalnom signalizacijom odnosno postavljanje signalizacije u redovniom iprivremenim uslovima
- građevinska adaptacija saobraćajnih površina i izmeštanje postojećih instalacija i opreme
- vođenje evidencije o ulicama, opštinskim putevima i saobraćajnoj signalizaciji za potrebe održavanja

ORGANIZACIJA

SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

Služba za građevinsku operativu
Pogon za proizvodnju asfalta i betona
Služba za saobraćajnu signalizaciju
Služba za tehničku pripremu
Služba za transport, građevinsku mehanizaciju i remont
Služba za projektovanje

SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

Služba plana i analize
Služba finansija
Služba knjigovodstva
Služba za komercijalne poslove
Služba za javne nabavke
Služba za pravne poslove
Služba zajedničkih poslova

ZIMSKA SLUŽBA

Služba je pre više od 60 godina formirana  prema skandinavskom modelu, a zatim organizovana i usavršavana u skladu sa specifičnostima i osobenitostima koje ima naš glavni grad Beograd. Upravljanje Zimskom službom vrši se iz baze centar savremenim sistemima komunikacije i koordinira rad gradskih i vangradskih punktova koji su adekvatno opremljeni radnom snagom, transportnom, građevinskom mehanizacijom i  zimskom opremom.

U zimskim uslovima, za potrebe gradske Direkcije za puteve JKP „Beograd put“ održava preko 1950 km ulica i lokalnih puteva na svih 17 beogradskih opština.

„Beograd put“ održava i 480 km državnih puteva IA,IB,IIA i IIB reda sa 29 ekipa, po planu koji definiše JP „Putevi Srbije“.
Cilj službe je održavanje visoke bezbednosti učesnika na saobraćajnicama   u našoj nadležnosti u zimsko vreme kao i odvijanje saobraćaja bez prekida. Prethodni cilj je ostvarivan više decenija, aktivnim učešćem preko 600 radnika u maksimalnom stepenu angažovanja.

Održavanje ulica i puteva vrši se kvalitetnim materijalima natrijum-hloridom i kalcijum-hloridom koji imaju adekvatno dejstvo na otapanje snega i leda i manje negativno dejstvo na životnu sredinu, o čemu se  izuzetno vodi računa.