Sekretarijat za informisanje

Kraljice Marije 1/XI
e-mail: beoinfo@beograd.gov.rs

Mirjana Pavičić, sekretar, 7157-453
Marija Vračar, podsekretar, 7157-453

Sektor za pravne i ekonomske poslove

BEOINFO - Sektor za informisanje
Redakcija, 7157-447

Sektor za marketing i odnose sa medijima
7157-435, 7157-436

Sektor za protokol
3229-678

Sektor za izdavačku delatnost
Službeni list grada Beograda - www.sllistbeograd.rs

Sekretarijat za informisanje obavlja poslove koji se odnose na:
- pravovremeno i potpuno informisanje građana o radu organa grada;
- organizovanje konferencija za novinare za potrebe organa grada;
- uređivanje i distribuiranje dnevnog pregleda gradskih vesti Beoinfo;
- organizovanje informisanja u vanrednim situacijama (poplave, sneg, zemljotresi i druge vanredne situacije);
- javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata;
- objavljivanje oglasa, konkursa i tendera za potrebe organa grada;
- uređivanje i održavanje internet-prezentacije grada www.beograd.rs;
- organizovanje medijskih kampanja i akcija organa grada;
- izradu analitičkih materijala o javnom informisanju;
- uređivanje i izdavanje publikacija od značaja za grad;
- koordiniranje komunikacija Gradske uprave sa javnošću;
- izdavanje „Službenog lista Grada Beograda”;
- obezbeđivanje uslova za rad akreditovanih novinara u Skupštini grada;
- davanje mišljenja za upotrebu grba i zastave grada i pripremu i praćenje akata vezanih za upotrebu grba i zastave grada;
- čuvanje foto i bibliotečke dokumentacije i obavljanje administrativnih poslova za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za davanje informacija od javnog značaja;
- stručne, operativne i organizacione poslove protokola gradonačelnika, Gradskog veća, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

U Sekretarijatu za informisanje, kao unutrašnje celine, obrazovani su:
1. Sektor za pravne i ekonomske poslove;
2.Sektor za informisanje;
3. Sektor za izdavačku delatnost;
4. Sektor za marketing i odnose sa medijima, u čijem sastavu je:
    3.1. Odeljenje za odnose sa medijima;
    3.2. Odeljenje za marketing;
5. Sektor za protokol.
 

  
  Korisni linkovi