Odobrenje za upotrebu grba

Subjekti koji traže odobrenje za upotrebu grba i zastave dužni su da podnesu zahtev koji sadrži:

1) ime i prezime, odnosno podnosioca zahteva;
2) ime odgovornog lica i njegovu funkciju;
3) izričitu namenu za koju se traži pravo na upotrebu grba i/ili zastave;
4) vreme za koje se traži korišćenja grba i/ili zastave;
5) grafički prikaz načina i mesta upotrebe, kao i pratećeg sadržaja uz grb i/ili zastavu;
6) naslov, podnaslov ili prateći tekst uz koji će se aplicirati grb i/ili zastava;
7) ako je u pitanju komercijalizacija: tiraž proizvoda, mesto i način prodaje;
8) druge podatke po zahtevu organa uprave nadležnog za davanje odobrenja.