Историјски архив Београда

Палмира Тољатија 1, Нови Београд
тел. 2606-336, факс 3190-410 
www.arhiv-beograda.org
поддомени: ww1.arhiv-beograda.org, stalnapostavka.arhiv-beograda.org

Директор: мр Драган Гачић

Основан је одлуком Извршног одбора Народног одбора града Београда септембра 1945. Основна делатност Архива је заштита архивске грађе код твораца у њеном настајању као и сређивање, обрада, пружање на коришћење и публиковање архивске грађе.

Ову функцију Архив обавља за подручје свих 17 општина града Београда и врши надзор код стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала из области управе, судства, просвете, културе, социјалне заштите, здравства, привреде, банкарства, друштвено-политичких организација и разних удружења.

Пословни простор је површине око 5.348 m2, с тим што је од тога за смештај - депое обезбеђено око 2.400 m2. Архив у својим депоима чува 2.580 фондова у количини од 13.000 дужних метара архивске грађе. Грађа обухвата период од половине XVIII до краја XX века: органа власти, управе, судства, привреде, просветних, здравствених и културних институција, друштава, удружења, личних и породичних фондова и збирки.

Архив, ширoj јавности, пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, коришћењем нових информационо-комуникационих технологија и сл, кроз сарадњу са образовним установама, медијским кућама и др.
Годишње Архив посети преко 8.000 корисника заинтересованих за научно истраживање, издавање јавних докумената ради регулисања приватно-правних потреба или посету Галерији.

Радно време са странкама:
Читаоница
Понедељак-петак од 7.30 до 18 часова 
Писарница
Понедељак-петак од 7.30 до 13 часова