уторак, 16. новембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта на ГП1 коју чини КП 3707 КО Врачар у Улици Интернационалних бригада бр. 87

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на ГП1 коју чини КП 3707 КО Врачар у Улици Интернационалних бригада бр. 87 у Београду

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  23. до 30. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је PD „BUREAU CUBE PARTNERS” d.o.o. из Београда, Улица Хумска бр. 6.

Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „BUREAU CUBE PARTNERS“ d.o.o. из Београда у име Инвеститора PD „INTERFAMILY GRADNJA” d.o.o. из Београда, Улица Интернационалних бригада бр. 87.

У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 30. новембра 2021. године.