понедељак, 25. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде измена ПДР четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац - насеље "Падина" за макро-грађевински блок 13

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 14.12.2023. године, упутила Eлаборат за рани јавни увид поводом израде Изменa плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац - насеље Падина за макро-грађевински блок 13, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
за потребе израде
Изменa плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац - насеље „Падина” за макро-грађевински блок 13

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. децембра 2023. године до 10. јануара 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3 .Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45.
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 10. јануаром 2024. године.