ponedeljak, 24. april 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, Ugrinovačka 100-102

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),
 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, PO+P SA GALERIJOM+3+PS NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI GP1 FORMIRANOJ OD KATASTARSKIH PARCELA BROJ 11655/3, 11655/4 I 11656 SVE KO ZEMUN, ULICA UGRINOVAČKA 100-102

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. do 11. maja 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „VEMEX PROJEKT” d.o.o. iz Beograda, Đure Daničića br. 4.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podneo je „VEMEX PROJEKT” d.o.o. iz Beograda, u ime investitora „ZEMUN INVEST” d.o.o. iz Beograda.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. maja 2023. godine.