sreda, 7. februar 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti PO+PR+2+PS na K.P. 5130/1 KO Surčin, Vojvođanska bb

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA, SPRATNOSTI PO+PR+2+PS,  NA K.P. 5130/1 KO SURČIN, U ULICI VOJVOĐANSKA  bb U BEOGRADU

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 14. do 22. februara 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „BEST PLAN” d.o.o., Vojvođanska  br.79, Surčin. 
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „BEST PLAN” d.o.o. Vojvođanska br.79, Surčin-Beograd a u ime investitora Petra Goranović, Antifašističke  borbe 21z /8, Novi Beograd i Pavla Goranovića, Bulevar Zorana Đinđića br.45g/8, Novi Beograd-Beograd. 
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a. ; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 22. februara 2024. godine.