петак, 15. март 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП комплекса "Студентски град" са детаљном разрадом фазе I изградње на ГП 9.Ј4 - 1, Нови Београд

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА „СТУДЕНТСКИ ГРАД” СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ ФАЗЕ 1 ИЗГРАДЊЕ НА ГП 9.Ј4-1, КО НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. до 28. марта 2024. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА ад, Булевар Михајла Пупина бр. 12, Београд-Нови Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА ад, Булевар Михајла Пупина бр. 12, Београд-Нови Београд у име инвеститора РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, Немањина бр. 22-26, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Перуновић дипл.инж.арх; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1 најкасније до 28. марта 2024. године.