Gradonačelnik

Gradonačelnik predstavlja i zastupa grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Beogradu.

Gradonačelnika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Gradonačelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju funkciju.

Kandidata za gradonačelnika predlaže predsednik Skupštine.

Kandidat za gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština grada na isti način kao gradonačelnika.

Gradonačelniku i zameniku gradonačelnika izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini grada.

Gradonačelnik i zamenik gradonačelnika su na stalnom radu u Gradu Beogradu.

  • Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda
  • Vesna Vidović, zamenica gradonačelnika Beograda

Pomoćnici gradonačelnika:

  • Miroslav Čučković, gradski menadžer

Gradonačelnik je istovremeno i predsednik Gradskog veća sa pravom glasa.

Nadležnosti gradonačelnika Beograda:
1. predstavlja i zastupa grad,
2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih pravnih akata Skupštine grada,
3. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada,
4. naredbodavac je za izvršenje budžeta,
5. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave,
6. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine,
7. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima grada.

  
  Korisni linkovi