Градска управа

Градска управа Града Београда, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.

Градска управа образује се као јединствен орган који врши изворне послове Града Београда утврђене Уставом, законом и Статутом Града Београда, као и законом поверене послове државне управе. Градску управу чине секретаријати и посебне организационе јединице.

  • Мирјана Радановић, начелник Градске управе

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
-    Учествује у планирању и обликовању послова града;
-    Прати стање у областима из свог делокруга, поручава последице утврђеног стања и, зависно од надлежности, предузима мере или предлаже скупштини града, градоначелнику и градском већу, доноси прописе и предузима друге мере;
-    Извршава законе и друге опште акте: доноси, односно предлаже доношење прописа када је на то законом овлашћена, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције и издаје јавне исправе на основу евиденција које води;
-    Решава у управним стварима;
-    Инспекцијским надзором испитује се спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање правних и физичких лица;
-    Прати рад органа градске општине и врши надзор над актима градске општине;
-    Стара се о раду јавних служби чији је оснивач град;
-    Подстиче и усмерава развојне послове према плановима органа града.

У оквиру Градске управе за обављање изворних послова образују се Секретаријати са својим унутрашњим организационим јединицама (који се образују за обављање изворних послова града и послова државне управе који су законом поверени граду) и посебне организационе јединице. Начелник градске управе распоређује службенике, осим службеника на положају, и намештенике у Градској управи. Изван организационих јединица у Градској управи постављају се помоћници градоначелника.

Организација и рад Градске управе уређује се Одлуком о Градској управи коју доноси Скупштина града на предлог Градског већа. Акт о организацији и систематизацији радних места у Градској управи припрема начелник Градске управе и доставља га Градском већу на усвајање, у складу са законом.

Секретаријати:
•    Секретаријат за управу
•    Секретаријат за финансије
•    Секретаријат за јавне приходе
•    Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
•    Секретаријат за послове озакоњења објеката
•    Секретаријат за имовинске и правне послове
•    Секретаријат за саобраћај
•    Секретаријат за јавни превоз
•    Секретаријат за комуналне и стамбене послове
•    Секретаријат за енергетику
•    Секретаријат за образовање и дечју заштиту
•    Секретаријат за заштиту животне средине
•    Секретаријат за пољопривреду
•    Секретаријат за привреду
•    Секретаријат за културу
•    Секретаријат за спорт и омладину
•    Секретаријат за здравство
•    Секретаријат за социјалну заштиту
•    Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију
•    Секретаријат за скупштинске послове и прописе
•    Секретаријат за информисање
•    Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
•    Секретаријат за опште послове
•    Секретаријат за послове начелника Градске управе
•    Секретаријат за инвестиције

За обављање послова који представљају заокружену целину унутар секретаријата, образују се сектори, одељења, одсеци и групе.
 
Кабинети:
•    Кабинет градоначелника
•    Кабинет председника Скупштине града

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације:
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Краљице Марије 1
Макензијева 31, централа: 2453-142
Тиршова 1, централа: 2688-655, 3605-600
Трг републике 3, централа: 4155-037
Карађорђева 71

  
  Корисни линкови